Školní počítače

Doprava a platba

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající:

RepasPoint s.r.o.
Tř. Maršála Malinovského 884
686 01 Uherské Hradiště

IČO: 29243254
DIČ: CZ29243254

registrace: KS v Brně, oddíl C, vložka 67966
datová schránka: qqhusgq

Provozovna:

RepasPoint s.r.o.
Brněnská 1427, 68603 Staré Město

Telefon: +420 774 440 849
Bezplatná linka: 800 880 777
E-mail: ahoj@skolnipocitace.cz

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.skolnipocitace.cz.

Internetový obchod www.skolnipocitace.cz je určen výhradně pro školy, neziskové charitativní organizace a ostatní organizace, zabývají se vzděláváním.

Prodávající stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tyto Všeobecné obchodní podmínky.
Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko – odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností RepasPoint s.r.o., se sídlem Tř. Maršála Malinovského 884, Sady, PSČ 686 01 Uherské Hradiště identifikační číslo: 29243254, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 67966 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery a zákazníky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

Pokud není dohodou mezi kupujícím a prodávajícím výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran v obchodním případě tyto obchodní podmínky.  Rozdílná ujednání v kupní, popř. jiné smlouvě, mají přednost před zněním obchodních podmínek.

Kupující je povinen se před nákupem seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

II. Objednání zboží

Objednávat lze:
– osobně na naší prodejně na adrese: RepasPoint s.r.o., Brněnská 1427, 686 03 Staré Město
– na elektronickém obchodě www.skolnipocitace.cz
– e-mailem na adresu ahoj@skolnipocitace.cz
Prodávající má právo odstoupit od objednávky v případě vyprodání zásob nebo zjevné chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

III. Platební podmínky

Nákup přes E-shop

Bankovním převodem

Fakturu za objednané zboží obdrží kupující E-mailem a společně s dodaným zbožím.
Faktura má splatnost 5 dní. V případě výběrových řízení, nebo požadavku kupujícího, může prodávající prodloužit splatnost faktury až na 21 dní.

Zálohovou platbou

Zálohovou fakturu za objednané zboží obdrží kupující E-mailem a společně s dodaným zbožím. Zálohová faktura má splatnost 5 dní. Daňový doklad (fakturu) obdrží kupující e-mailem v den obdržení úhrady zálohové faktury.
V případě, že se jedná o objednávku na specifické zboží, požadujeme platbu na zálohovou fakturu, nebo dle domluvy proplacení určité částky předem, podle ceny objednaného zboží.
V případě nesouhlasu zákazníka se zálohovou platbou si vyhrazujeme právo na zrušení objednávky.

Osobní odběr

– dobírka
– platební kartou

IV.  Dodání zboží

Osobní odběr

Objednané zboží lze převzít na naší prodejně na adrese: RepasPoint s.r.o, Brněnská 1427, 686 03 Staré Město. Osobní odběr je bez jakýchkoliv manipulačních poplatků.
Přepravní službou WE-DO
Objednané Zboží doručujeme dle velikosti a váhy přepravní službou WE-DO.
Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu ahoj@skolnipocitace.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol.

Vlastní dopravou

Při větším množství objednaného zboží nebo nadměrné velikosti objednaného zboží
používáme vlastní dopravu.
Podmínky přepravy stanoví dohoda mezi prodávajícím a kupujícím.

V. Ceny dopravy

Dopravu zdarma vám poskytujeme:

– vždy při nákupu tohoto druhu zboží:
Počítače
Notebooky
LCD monitory
– při řešení reklamací
– Při celkové ceně objednávky nad 1000,- Kč s DPH
– veškerou dopravu při využití služby „Testování“

Cena za dopravu drobného zboží v hodnotě do 1000,- Kč je 100,- Kč.
V ostatních případech je cena dopravy určena na základě vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

VI. Záruční podmínky

Veškeré zboží prodávané na elektronickém obchodě www.skolnipocitace.cz je použité.
Jedná-li se o nové zboží, je tato skutečnost uvedena ve specifikaci produktu.


Typy zboží

Nové zboží

Záruční doba: 2 – 5 let
Záruční doba je uvedena ve specifikaci zboží


Použité – repasované zboží „A“ kvalita

Záruční doba: 2 – 5 let

Použité zboží je 100% funkční a je profesionálně testováno, čištěno a baleno.
Zboží může vykazovat známky dřívějšího používání, jako: malé oděrky, škrábance, vybledlá barva atd., které nemají na funkčnost zboží žádný vliv.
Použité – repasované zboží „B“ kvalita

Záruční doba: 3-12 měsíců

Použité zboží v „B“ kvalitě, je prodáváno v plně funkčním stavu. Zboží však může vykazovat, poškození, nebo závadu, která nemá základní vliv na funkčnost zboží a na kterou se pak nevztahuje záruka. Tyto vady jsou specifikovány v dodacím listu a zákazník je o nich před nákupem seznámen.
Délka záruky závisí na charakteru poškození a je uvedena ve specifikaci zboží.

VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

VIII. Ostatní ustanovení

Obrázky mají pouze informativní charakter. Výsledný produkt se může nepatrně lišit.
Vlastnictví ke zboží přejde na kupujícího teprve zaplacením celé kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží nese kupující od okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo předání zboží dopravci bez ohledu na to, která ze smluvních stran ponese dopravní a pojistné náklady.
Dnem zaplacení se rozumí připsání finanční částky v plné výši na účet prodávajícího nebo den složení finančních prostředků na pokladnu prodávajícího.
Je-li kupující v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení a 0,08% za každý den prodlení delší než 14 dní. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou faktury.
Platbu, která vyplývá ze smlouvy, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat ani zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu bez jeho písemného souhlasu.
Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky, pokud kupující neplní své platební povinnosti.
Pro případ, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy, nepoužije se takové ustanovení pro právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a bude aplikován příslušný právní předpis. Pro vztahy neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů.

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2021.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

doplňující informace

Pro zpětný odběr a ekologické zpracování Společnost RepasPoint s.r.o. je členem kolektivního systému ASEKOL. Výši poplatků a veškeré informace o sběrných místech naleznete na www.asekol.cz

Společnost RepasPoint s.r.o. má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s., kde je uvedena pod č.: EK-F00110577.

Potřebujete poradit?