Záruční podmínky

Pro školy máme připraveny speciální záruční podmínky

– na počítače poskytujeme jako jediní na trhu záruku 5 let. Záruka se vztahuje na celou sestavu

– na ostatní repasované zboží poskytujeme standardní záruku 2 roky, která se v případě větších zakázek může prodloužit až na 3 roky

– veškeré náklady na řešení reklamací a to včetně nákladů na dopravu hradí vždy naše společnost. Po celou záruční dobu tak neplatíte žádné      dodatečné poplatky.

– V případě dodávek většího množství stejného zboží (dle modelu cca 15-20 ks) dodáváme zdarma 1ks stejného zboží pro promptní řešení reklamací. Díky této službě tak máte počítačové učebny stále ve funkčním stavu.

– počítače nejsou opatřeny záruční pečetí a tak vám umožňujeme si drobné výměny komponent (HDD, DVD, RAM) provést sami bez ztráty záruky. Vycházíme ze vzájemné důvěry mezi námi a vámi

 

Všeobecné záruční podmínky

Prodávající poskytuje na dodané zboží níže uvedené záruční doby:

  • Počítačové sestavy: 60 měsíců
  • Monitory: 24 měsíců
  • Ostatní výrobky: 24 měsíců

 

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

  • porušení ochranných pečetí, protiprachových pásků na HDD a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou
  • chybí štítek se sériovým číslem nebo jsou na něm jasně viditelné známky odlepení či přelepení
  • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházením či obsluhy
  • pokud byly vady způsobeny počítačovými viry
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry kancelářskému prostředí nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  • zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě

Kupující  je oprávněn provést zásah v hardware PC pouze po předchozím uvědomění prodávajícího. Je-li v tomto případě nucen porušit garanční nálepky, pokud na výrobku jsou, tímto nezaniká nárok na uplatnění záruky.

Všechny záruční opravy budou prováděny v servisním středisku prodávajícího.
Po vzájemné dohodě je možno provést záruční opravu i v objektu kupujícího.
Po celou dobu záruční doby hradí prodávající náklady na dopravu reklamovaného zboží ze sídla kupujícího do sídla prodávajícího a zpět.
Záruční opravy budou provedeny maximálně do  5 pracovních dne  od jejich nahlášení.
Pozáruční opravy budou provedeny maximálně do 10 pracovních dní od jejich nahlášení.